กิจกรรมกลุ่มวิจัย Fixed Points

กิจกรรมกลุ่มวิจัย Fixed Points

 

 

 

25560121-153142.jpg

 

25560121-153235.jpg25550526-193302.jpg25550921-172434.jpg

25550927-222138.jpg

25550927-222300.jpg

25551019-173503.jpg

25551019-173438.jpg

25551204-170217.jpg

25551204-170234.jpg

25551204-170338.jpg

25551206-175704.jpg

25551210-115200.jpg

25551210-115207.jpg

25551210-115640.jpg

25551211-142142.jpg

25551211-142154.jpg

25551211-142206.jpg

25551211-144938.jpg

25551211-150224.jpg

25551212-141427.jpg

25551212-141507.jpg

25551212-141517.jpg

25551212-141640.jpg

25551212-152840.jpg

25551212-153841.jpg

25551220-181018.jpg

25551220-181054.jpg

25551220-181146.jpg

25551220-181350.jpg

25551220-181427.jpg

25551220-181444.jpg

25560115-141424.jpg

25560115-212111.jpg

25560118-130503.jpg

25560118-130652.jpg

25560118-171853.jpg

25560118-172850.jpg

25560118-172859.jpg

 

 

25560121-153155.jpg

25560121-153202.jpg

25560118-171916.jpg

25560120-200037.jpg

25560123-154829.jpg

25560207-124941.jpg

25560214-094357.jpg

25560214-094819.jpg

25560219-104130.jpg

25560219-104139.jpg

25560221-154024.jpg

25560221-154031.jpg

25560222-135704.jpg

25560222-135712.jpg

25560304-091913.jpg

25560304-091930.jpg

25560304-091945.jpg

25560304-132004.jpg

25560304-134557.jpg

25560304-135950.jpg

25560304-140057.jpg

25560305-132712.jpg

25560305-132743.jpg

25560305-133344.jpg

25560305-135136.jpg

25560305-135209.jpg

25560305-140419.jpg

25560305-164043.jpg

25560308-192427.jpg

25560313-115349.jpg

25560313-115401.jpg

25560313-115532.jpg

25560323-193122.jpg

25560403-064744.jpg

25560403-064758.jpg

25560403-065119.jpg

25560406-175733.jpg

25560520-151421.jpg

25560520-151431.jpg

25560520-151441.jpg

Published by KMUTTFixed Point Research Lab. @ Bang Mod

KMUTT-Fixed Point Theory and Application Research Group

20 ความเห็นบน “กิจกรรมกลุ่มวิจัย Fixed Points

 1. กาหนดการ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  ในหัวข้อ“Fixed point theory and applications:Recent developments”
  วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
  ห้องประชุม SC๒-๑๐๖ อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๘.๐๐นเป็นตน้ไป
  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
  วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
  ห้องประชุม SC๒-๑๐๖ อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์)
  กล่าวเปิดพิธีโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
  Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau, (University of Alberta, Canada). เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
  “Fixed point properties for semigroup of mappings” รับประทานทานอาหารกลางวัน
  ศาสตราจารย์ ดร.สเุทพ สวนใต้ (มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
  “Geometry of Banach Space and Fixed Point Theory” สัมนาเกี่ยวกับ “แนวทางการทาวิจัยของทฤษฎีบทจุดตรึงในอนาคต”
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง, Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม
  งานเลี้ยงรับรอง (โดยสถานวิจยั เพื่อความเป็นเลศิ ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายในหวั ข้อ
  “Random Fixed Point theorems and Nash Equilibrium Problems”
  รับประทานทานอาหารกลางวัน
  Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau, (University of Alberta, Canada). เป็นวิทยากรบรรยายในหวั ข้อ
  “Fixed point property for Banach spaces related to groups” กล่าวปิดพิธีโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
  กาหนดการ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  ในหัวข้อ“Fixed point theory and applications:Recent developments”
  ๑๘.๐๐ น. เป็นตน้ ไป งานเลี้ยงรับรอง (โดยภาควชิ าคณิตศาสตร์)
  Schedule for the workshop on
  “Fixed point theory and applications: On some recent developments” 15-16 January 2013
  Room SC2-106, Department of Mathematics, Faculty of Science.
  15 January 2013
  09.00 – 09.30
  09.30 – 11.30
  11.30 – 13.00 13.00 – 15.00
  15.00 – 16.00 18.00
  16 January 2013
  09.30 – 11.30
  11.30 – 13.00 13.00 – 15.00
  15.00 – 15.30 18.00
  Welcome remark: Assoc. Prof. Dr. Manoj Siripitukde. (Head of Department of Mathematics).
  Opening remark: Prof. Dr. Somyot Plubtieng.
  (Dean of the Faculty of Science).
  Invited speaker: Prof.Dr.Anthony To-Ming Lau. (University of Alberta, Canada). Title: “Fixed point properties for semigroup of mappings”
  Lunch.
  Invited speaker: Prof. Dr. Suthep Suantai. Lecturer.(Chiang Mai University, Thailand).
  Title: “Geometry of Banach Space and Fixed Point Theory” Seminar on “Trends in Fixed pint Theory”
  By. Prof. Dr. Somyot Plubtieng, Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau, Prof. Dr. Suthep Suantai, and Assist. Prof. Dr. Poom Kumam.
  Welcome reception.
  Invited speaker: Assist. Prof. Dr. Poom Kumam. (University of
  Title: “Nash Equilibrium Problems”
  Lunch.
  Invited speaker: Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau (University of Alberta, Canada).
  Title: “Fixed point property for Banach spaces related to groups” Closed remark: Prof. Dr. Somyot Plubtieng.
  (Dean of the Faculty of Science). Dinner.
  Technology Thonburi,Thailand).

 2. Workshop on “Fixed Point Theory and Amenable Semigroup”

  17-18 January 2013

  At Fixed Point Laboratory SCL-802
  Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

  Thursday 17 January 2013

  08.30-09.00 Registration

  09.00-09.30 Welcome Speech: Asst.Prof.Dr. Poom Kumam
  Opening Ceremony Speech: Dr. Dusadee Sukawat, Head of the Department of Mathematics

  09.30-11.30 Keynote speaker: Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau
  Topic entitled: Fixed point properties for semigroup of mappings

  11.30-13.00 Lunch

  13.00-14.45 Research Discussion by Dr. Kriengsak Wattanawitoon
  Topic: Equilibrium problems

  14.45-15.00 Refreshments

  15.00-16.30 Seminar on “Research Approach in the Topic of Fixed Point Theory ans Application”
  by Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau, Asst. Prof. Dr. Poom Kumam,
  Dr. Kriengsak Wattanawitoon and Dr. Phayap Katchang

  Friday 18 January 2013

  09.30-11.30 Keynote Speaker: Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau
  Topic entitled: Fixed point property for Banach spaces related to groups

  11.30-13.00 Lunch

  13.00-14.45 Research Discussion by Dr. Phayap Katchang
  Topic: Variational Inequality Problems

  14.45-15.00 Refreshments

  15.00-16.30 Closing Ceremony

  Please note: This schedule may be subject to change but we will endeavour to keep the final schedule as close as possible to what appears here.
  Anthony To-Ming Lau, University of Alberta

  Talk 1:

  Fixed point properties for semigroup of mappings

  Abstract: In this talk I will discuss some common fixed point properties for semigroups of nonexpansive mappings on bounded closed convex subsets of a Banach space and their relationship with to amenability of semigroups.

  Talk 2:

  Fixed point property for Banach spaces related to groups

  In this talk I will discuss some recent results on fixed point properties for none expansive mappings on various Banach spaces related to a group and its relation with other geometric properties.

 3. เรียญ้ชิญผู้สนใจฟัง Semenar Ph.D. Students กลุ่ม Fixed-point KMUTT ห้อง SCL802 (Fixed Point Lab) วันที่ 6 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น

  โดย Miss. Supak Phiangsungnoen Topic: A hybrid extragradient Method for Solving the Ky Fan Inequality.

  and Mr. Parin Chaipunya Topic: Saddle Points for vector-valued multifunctions

  ——by
  KMUTT-FPRG

 4. โครงการ“Workshop Seminar on : Fixed Point Theory and Amenable Semigroup”

  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2555

  09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
  09.30 น. – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม
  10.00 น. – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.30 น. – 12.30 น. บรรยายในหัวข้อ “Fixed Point Theory and
  Amenable Semigroup I”
  โดย Prof Dr. Anthony To-Ming Lau
  12.30 น. – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  14.00 น. – 16.30 น. Discussion open problem ในหัวข้อ การทำวิจัย
  Fixed Point Theory
  โดย Prof Dr. Anthony To-Ming Lau และ
  ผศ.ดร. ภูมิ คำเอม

  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2555
  09.30 น. – 11.30 น. บรรยายในหัวข้อ “Fixed Point Theory and
  Amenable Semigroup II”
  โดย Prof Dr. Anthony To-Ming Lau
  11.30 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. – 14.30 น. Discussion Topic : Equilibrium problems
  โดย ดร. เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร
  14.30 น. – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
  15.00 น. – 16.30 น. Discussion Topic : Variational Inequality
  Problems โดย ดร. พายัพ เกตุชั่ง

  หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 5. กำหนดการการประชุม
  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เพื่อการเขียน paper และ สัมมนาวิชาการกลุ่ม Fixed Point KMUTT ครั้งที่ 1
  เรื่อง “NRU55-CSEC Seminar on: Fixed Point Computation and Equilibrium Problems”

  วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
  08.30 น. – 11.30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าโครงการที่รับรางวัล TWAS และฟังบรรยายพิเศษ ในงาน Thailand Research Expo 2012 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง SCL 802 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ.
  13.00 น. – 13.30 น. พิธีเปิดการประชุม หัวหน้ากลุ่มวิจัยบรรยายสรุปการดำเนินการวิจัยของกลุ่มวิจัย
  13.30 น. – 17.30 น. อบรมการใช้โปรแกรม LaTex เบื้องต้นโดย ดร.ชัยชนะ ใจบุญ

  วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555
  09.00 น. – 12.00 น. เดินทางสู่ฐานทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันและเข้าที่พัก
  13.00 น. – 13.30 น. บรรยายเชิงวิชาการโดย ผศ.ดร. ภูมิ คำเอม
  เรื่อง “Fixed Point Computation and Equilibrium Problems”
  13.30 น. – 14.00 น. บรรยายเชิงวิชาการโดย ดร. ชัยชนะ ใจบุญ
  เรื่อง “Fixed Point Algorithm for solving Equilibrium Problems”
  14.00 น. – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.30 น. – 15.00 น. บรรยายเชิงวิชาการโดย ดร. เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร
  เรื่อง “Iterative Methods for solving the Fixed point Problems”
  15.00 น. – 15.30 น. บรรยายเชิงวิชาการโดย ดร. พายัพ เกตุชั่ง
  เรื่อง “Algorithms for solving Variational Inequalities”
  15.30 น. – 16.00 น. หัวหน้ากลุ่มวิจัยนำเสนอปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางใน
  การพัฒนางานวิจัยทางด้าน Fixed Points

  วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
  08.00 น. – 10.00 น. นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา
  10.00 น. – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.30 น. – 12.00 น. นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา
  12.00 น. – 13.00 น. ปิดการประชุมและรับประทานอาหาร
  13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 6. Lunch Talk ครั้งที่ 3/55

  ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและวิจัยบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์(LunchTalk) ครั้งที่ 3/55
  เพื่อเป็นการสร้างข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์
  รวมทั้งสร้างงานวิจัยบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
  ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 12.00- 13.30 น.
  ณ ห้องสันทนาการ
  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

  12.00 – 12.20 น.
  ภาพรวมงานวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และซักถาม/
  ตอบคำถาม โดย ผศ.ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์

  12.30 – 13.00 น แนะนำตัวและนำเสนองานวิจัยและซักถาม/ตอบคำถาม โดย ดร.วัชระ
  เลี้ยวเรียน อาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์

  13.00 – 13.30 น.แนะนำตัวและนำเสนองานวิจัยและซักถาม/ตอบคำถาม โดย
  ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์

  ดังนั้นจึงขอเรียนชวนท่านเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวกรุณาตอบรับการเข้าร่วมฟังบรรยายในหนังสือที่เวียนสอบถาม
  หรือตอบรับมายังคุณนวนิต มาดาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8974
  Emails: navanit.mada@kmutt.ac.th หรือ science-research@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 12
  มีนาคม 2555

 7. New Update:

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
  Seminar on: Fixed Point Problems and Generalized Equilibrium
  Problems”

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
  Seminar on: Fixed point problems and Generalized equilibrium problems”
  วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
  09.30 น. – 10.00 น. ลงทะเบียน
  10.00 น. – 10.20 น. เปิดและกล่าวรายงานการประชุม โดย ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม
  10.20 น. – 11.00 น. หัวหน้ากลุ่มวิจัยบรรยายสรุปผลการดาเนินการวิจัย
  ผศ.ดร.ระเบียน วังคีรี
  11.00 น – 12.00 น. บรรยายนาเสนอผลงานวิจัย
  โดย ผศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
  12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหาร
  13.30 น.- 14.30 น. บรรยายนาเสนอผลงานวิจัย
  โดย ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม
  14.30 น. -16.30 น. อภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน
  โครงการวิจัย
  17.30 น.- 21.00 น. เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
  วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555
  09.30 น. – 10.30 น. บรรยายนาเสนอผลงานวิจัย
  โดย ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
  10.30 น.- 12.00 น. ประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างนักวิจัยในกลุ่มและผู้เข้าร่วม
  การประชุม
  12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหาร
  13.30 น. – 14.30 น. บรรยายนาเสนอผลงานวิจัย
  โดย ดร.พายัพ เกตุชั่ง
  14.30 น. – 16.00 น. บรรยายนาเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายสรุปแนว
  ทางการดาเนินการวิจัยโครงการในระยะต่อไป
  โดย ผศ.ดร.ระเบียน วังคีรี
  16.00 น.- 16.20 น. ปิดการประชุม

  หมายเหตุ กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 8. Fixed Point Research Group-KMUTT

  Spacial Talk on:

  “The role of equivalent metrics in fixed point theory”

  By

  Professor Adrian Petruşel

  From Department of Mathematics, Babeş-Bolyai University

  Cluj-Napoca Romania

  at

  Depardment of Mathematics, KMUTT

  Room: Lab Fixed Point SCL802, Feb 20, 2012: 9.00-11.00 AM

 9. อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
  “Research on Fixed Point Theory & Applications”
  โดย Professor Adrian-Olimpiu Petrusel
  Bahes-Bolyai University,Cluj-Napoca,
  Faculty of Mathematics and Computer Scince, Romania
  วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
  เวลา 9.00 น.-11.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO Research Center

International Second Symposium on Nonlinear Convex Analysis and Optimization (NCAO2019)

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: