ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษพิเศษในหัวข้อ “Nonlinear analysis problems with multi-dimensional fixed points” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ คือ Professor Juan Martínez-Moreno จาก Department of Mathematics, University of Jan, Spain และวิทยากรในประเทศ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมบรรยาย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ณ ห้อง 225 บร. 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มวิจัย Fixed – Point KMUTT ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ภูมิ คำเอม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Multi-dimensional generalization of fixed points and coincidence points” ระกว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.- 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย Fixed – Point SCL 802 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ Professor Juan Martínez-Moreno, University of Jaén, Spain และ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาและสร้างงานวิจัยสาขา Fixed Point Theory, Variational Analysis” ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557