ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Source: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสอ่านเพิ่มเติม “ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี”

Rate this:

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิ คําเอม ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายอ่านเพิ่มเติม “พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิ คําเอม ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558”

Rate this:

KMUTT HALL OF Fame 2017: Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selected to be in KMUTT Hall of Fame Award on August 29, 2017 at 10th Anniversary Honorary Award 2016

Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selecteอ่านเพิ่มเติม “KMUTT HALL OF Fame 2017: Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selected to be in KMUTT Hall of Fame Award on August 29, 2017 at 10th Anniversary Honorary Award 2016”

Rate this:

Workshop on Convex Analysis in Cat(k) spaces, Sep. 8-9, 2017 at Science Connect, FSci-KMUTT by Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan and Professor Izhar Uddin from New Delhi, India and Professor Narin Petrot visit our Fixed Point Lab KMUTT with Professor Dompong Dhampongsa

Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan อ่านเพิ่มเติม “Workshop on Convex Analysis in Cat(k) spaces, Sep. 8-9, 2017 at Science Connect, FSci-KMUTT by Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan and Professor Izhar Uddin from New Delhi, India and Professor Narin Petrot visit our Fixed Point Lab KMUTT with Professor Dompong Dhampongsa”

Rate this:

Bangmod International Journal of Mathematical Computational Science

Published by Theoretical and Computational Science Center (TaCS-Center, KMUTT)

Professor Dr. Poom Kumam

http://poomkumam.wordpress.com

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.