ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Source: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกร … อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Rate this:

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิ คําเอม ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี … อ่านเพิ่มเติม พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิ คําเอม ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558

Rate this:

KMUTT HALL OF Fame 2017: Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selected to be in KMUTT Hall of Fame Award on August 29, 2017 at 10th Anniversary Honorary Award 2016

Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selected to be in … อ่านเพิ่มเติม KMUTT HALL OF Fame 2017: Professor Dr. Poom Kumam with 4 Professors were selected to be in KMUTT Hall of Fame Award on August 29, 2017 at 10th Anniversary Honorary Award 2016

Rate this:

Workshop on Convex Analysis in Cat(k) spaces, Sep. 8-9, 2017 at Science Connect, FSci-KMUTT by Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan and Professor Izhar Uddin from New Delhi, India and Professor Narin Petrot visit our Fixed Point Lab KMUTT with Professor Dompong Dhampongsa

Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan and Profes … อ่านเพิ่มเติม Workshop on Convex Analysis in Cat(k) spaces, Sep. 8-9, 2017 at Science Connect, FSci-KMUTT by Professor Fumiaki Kohsaka from Tokai University, Japan and Professor Izhar Uddin from New Delhi, India and Professor Narin Petrot visit our Fixed Point Lab KMUTT with Professor Dompong Dhampongsa

Rate this: