ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการเขียนและเตรียมตัวในการเขียนผลงานทางวิชาการ และฐานข้อมูลงานวิจัย” วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาและสร้างงานวิจัยคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็ง” จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย